Obchodné podmienky

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok pre E-shop (ďalej len „VOP“) je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa, prevádzkovateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim (dodávateľom, prevádzkovateľom) a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom a účinnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom a účinnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“). V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom a účinnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1. Definícia

V týchto všeobecných obchodných podmienkach

E-shop znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti internet prostredníctvom internetovej adresy https://eshop.kupelenimnica.sk/, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom,

Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ,

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo služby. Predávajúcim je spoločnosť Kúpele Nimnica, a.s. so sídlom Nimnica 020 71, IČO: 31638708, DIČ: 2020442138, IČDPH: SK 2020442138, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, vložka číslo: 295/R, nimnica@kupelenimnica.sk, objednávanie a rušenie objednávok na mailovej adrese rezervacie@kupelenimnica.sk, a na tel.č.: +421 424 608 608,

Spotrebiteľ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,

Kupujúci, ktorý nie spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,

Uzatvorenie kúpnej zmluvy vzniká tak, že objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy,

Nákupný košík znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Tovaru alebo zmenou množstva vybraného Tovaru

Prevádzkovateľ znamená spoločnosť Kúpele Nimnica, a.s. so sídlom Nimnica 020 71, IČO: 31638708, DIČ: 2020442138, IČDPH: SK 2020442138, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, vložka číslo: 295/R, nimnica@kupelenimnica.sk objednávanie a rušenie objednávok na mailovej adrese rezervacie@kupelenimnica.sk, a na tel.č.: +421 424 608 608,

Prístupové údaje znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do E-shopu pri Registrácii,

Registrácia znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu,

Užívateľ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop,

Klientský účet znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou, t. j. je pre každého Užívateľa unikátna s sprístupnená po zaslaní Prístupových údajov,

Tovar znamená všetko, čo možno kúpiť na E – shope, to znamená konkrétny produkt alebo službu ponúkanú predávajúcim, a to najmä ale nielen poskytnutie príslušného pobytu v kúpeľnom zariadení Predávajúceho a zároveň Prevádzkovateľa spojeného s ubytovaním, stravou, príslušnými liečebnými a relaxačnými procedúrami, prípadne len samotné voľnopredajné procedúry ponúkané Prevádzkovateľom a zároveň Predávajúcim k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu. Tovar v podobe služby môže byť ponúkaný v dvoch formách, a to buď samostatne ako určitý druh pobytu alebo procedúry, napr. liečebný pobyt, relaxačný pobyt, procedúra uhličitý kúpeľ s morským lúhom, alebo vo forme darčekového poukazu v určitej cene, za ktorý si kupujúci môže zakúpiť príslušný pobyt alebo procedúru. V oboch prípadoch nie je zakúpená služba viazaná na konkrétny termín, ten si treba dohodnúť s predávajúcim mailom na rezervacie@kupelenimnica.sk, alebo telefonicky na tel. č. +421 424 608 608 tak, aby ju bolo možné vyčerpať do vypršania lehoty, na ktorú je príslušná služba určená, ktorá je pri nej na e-shope výslovne uvedená, v opačnom prípade právo na poskytnutie zakúpenej a nevyužitej služby kupujúcemu zaniká uplynutím uvedenej lehoty, ktorá však nesmie byť kratšia ako pol roka,

Darčekový poukaz znamená poukážku, ktorá je vymeniteľná za príslušný pobyt v kúpeľnom zariadení spojený s ubytovaním, stravou, príslušnými liečebnými a relaxačnými procedúrami alebo za samotné voľnopredajné procedúry ponúkané Prevádzkovateľom. Darčekový poukaz je vymeniteľný počas doby platnosti, ktorá je pri ňom uvedená a ktorá sa mení podľa výšky sumy na ňom uvedenej, pričom minimálna platnosť darčekového poukazu je 6 mesiacov od jeho zakúpenia, po vypršaní uvedenej lehoty právo na vymenenie darčekového poukazu a poskytnutie vybratého druhu pobytu alebo služby kupujúcemu zaniká.

2. Objednávka a proces uzatvorenia kúpnej zmluvy

Predávajúci (Prevádzkovateľ) prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpa tovaru sa realizuje formou vyplnenia a odoslania objednávky Kupujúcim na e-shope Predávajúceho s tým, že objednávka Kupujúceho musí byť odsúhlasená, tzn. akceptovaná Predávajúcim v súlade s týmito VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim sú na e-shope a v týchto VOP Kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP odkliknutím príslušného tlačidla pred odoslaním objednávky na nákupnom portáli. Kupujúci tiež bezvýhradne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu a e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie príslušnú kategóriu tovaru – napr. konkrétny produkt, ktorý v danej chvíli ponúka Predávajúci (Prevádzkovateľ), prípadne typ služby ako je Pobyt, Procedúry, resp. Darčekový poukaz, klikne na tlačidlo Detail, na základe čoho sa kupujúcemu zobrazia potrebné informácie o vybranom tovare v príslušnej kategórii, ktorý predávajúci ponuka a to vrátane doby platnosti tovaru. Kupujúci následne spresní parametre vybraného tovaru – zadá Množstvo daného tovaru alebo služby, napr. 2, 3 darčekové poukazy prípadne 2,3 pobyty, prípadne 2,3 iné druhy tovaru ponúkané Predávajúcim (Prevádzkovateľom), následne pri darčekovom poukaze si ďalej vyberie aj príslušnú Hodnotu darčekového poukazu a následne kliknutím na tlačidlo Do košíka pridá Kupujúci vybraný tovar do svojej objednávky.

Kupujúci pokračuje v špecifikácii svojej objednávky následným kliknutím na ikonu Košíka a následným kliknutím na tlačidlo Pokračovať. Následne si Kupujúci vyberie, ak má záujem o službu, ako je pobyt aj niektorú z možností plánovaného začiatku pobytu - či už ide o možnosť najbližší možný termín, alebo podľa ročného obdobia jarný, letný, jesenný, zimný, prípadne adventný alebo poslednú možnosť pod názvom neviem určiť. Ďalej pokračuje tým, že si zvolí spôsob dopravy objednávky, a to jednu z dvoch možností, a to buď Slovenská pošta, kde sa k cene tovaru pripočíta aj poštovné alebo Email doručenie, ktoré je bezplatné. Podľa zvoleného spôsobu dopravy si kupujúci následne zvolí Spôsob platby, pričom pri doprave emailom je možný len spôsob platby Prevodom na účet Predávajúceho a pri doprave poštou je možné okrem platby Prevodom na účet Predávajúceho si zvoliť aj spôsob platby V Hotovosti alebo Dobierkou. Následne kupujúci pokračuje v objednávke kliknutím na tlačidlo Pokračovať.

Ďalším krokom kupujúceho pri špecifikácii svojej objednávky je vyplnenie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, email, telefón a fakturačnej adresy, ktorá bude uvedená na objednávke a po zaplatení aj na faktúre. V prípade, že si kupujúci v predchádzajúcom kroku vybral spôsob dopravy poštou, má možnosť v tomto kroku si vybrať okrem fakturačnej aj doručovaciu adresu, na ktorú mu bude doručený tovar, objednávka a po zaplatení aj faktúra a to po zakliknutí možnosti doručiť na inú adresu. Vo formulári je umožnené aj zadať poznámku pre predajcu a to po zakliknutí možnosti Zadať poznámku pre predajcov. V prípade, že je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, formulár objednávky umožňuje v tomto kroku vyplniť aj údaje o firme, ako IČO, v prípade platcu DPH aj IČ DPH, názov spoločnosti resp. obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania, a to po zakliknutí tlačidla objednávam na firmu. V tomto kroku je zároveň zosumarizovaná celá objednávka, to znamená všetky informácie ohľadom objednaného tovaru vrátane celkovej ceny bez DPH, aj s DPH. Zároveň je v tomto kroku priložený odkaz na tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj podmienky ochrany osobných údajov, ako aj poučenie Kupujúceho, že Odoslaním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov. Po dôslednej kontrole objednávky kupujúcim vrátane jeho kontroly správnosti všetkých zadaných údajov v objednávke, nasleduje posledný úkon kupujúceho v rámci zadávania objednávky a to kliknutie na tlačidlo objednať s povinnosťou platby. Následne je objednávka spolu s údajmi o platbe zaslaná Kupujúcemu podľa spôsobu dopravy buď Slovenskou poštou alebo emailom, pričom pri voľbe dopravy Slovenskou poštou je rekapitulácia objednávky zaslaná aj emailom. V prípade spôsobu platby prevodom sú súčasťou zaslanej objednávky aj údaje o účte predávajúceho v tvare IBAN na ktorý treba zaplatiť sumu objednaného tovaru vrátane variabilného symbolu na odlíšenie kupujúceho.

V prípade, že má Kupujúci zriadený Klientský účet, môže urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Spôsob tvorby objednávky je rovnaký ako v prípade kupujúceho bez Klientského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať identifikačné údaje kupujúceho, pokiaľ sú totožné s údajmi uvedenými v registrácii. Za správnosť uvedených údajov zodpovedá Kupujúci.

Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí Kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú platí Kupujúci pri bežnom pripojení či hovorov svojim operátorom.

Kúpna zmluva vzniká momentom pripísania ceny tovaru na účet Predávajúceho(Prevádzkovateľa) alebo momentom jeho zaplatenia v hotovosti, prípadne na dobierku. Až do zaplatenia ceny tovaru môže Kupujúci zrušiť svoju objednávku u Predávajúceho(Prevádzkovateľa) telefonicky na tel. č. +421 424 608 608 alebo mailom na rezervacie@kupelenimnica.sk.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci(Prevádzkovateľ) splniť, zašle Kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením Kupujúceho o prijatí tejto ponuky Predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach a to momentom zaplatenia Kúpnej ceny Kupujúcim v zmysle čl. 2.8. týchto VOP.

 

3. Kúpna zmluva

3.1 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:

3.1.1 Užívateľ kupuje od Predávajúceho (Prevádzkovateľa) Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.2 Predávajúci (Prevádzkovateľ) má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Predávajúceho (Prevádzkovateľa) spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.

3.1.3 Predávajúci (Prevádzkovateľ) je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi.

3.1.4 Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Predávajúci (Prevádzkovateľ).

3.1.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.6 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

3.1.7 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.8 Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostanú k predávajúcemu. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo licencie je H-EN-I-1064/2013. 

3.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Predávajúcim (Prevádzkovateľom). Užívateľ je povinný uviesť variabilný symbol určený Predávajúcim (Prevádzkovateľom).

3.1.10 Predávajúci (Prevádzkovateľ) má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru nemožno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.

3.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.

3.1.12 Predávajúci (Prevádzkovateľ) si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.

3.1.13 Predávajúci (Prevádzkovateľ) sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote v od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ktorá mimo obdobia výluky (december a január nasledujúceho roku) nepresiahne 14 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak nebol tovar dodaný už pri zaplatení, napr. pri doručení na dobierku. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

3.1.14 Predávajúci (Prevádzkovateľ) zašle Užívateľovi faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovou adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu, alebo v papierovej podobe pri fyzickom doručení tovaru, ak si Užívateľ túto formu dohodol u Predávajúceho(Prevádzkovateľa).

3.1.15 Ak je Predávajúcim (Prevádzkovateľom) spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Predávajúcim (Prevádzkovateľom) uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) vrátiť aj poskytnutý dar.

3.1.16 Predávajúci (Prevádzkovateľ) poskytuje Užívateľovi na zakúpený Tovar záruku len vtedy, ak si to vyžaduje charakter ponúkaného tovaru a ak je záručná doba uvedená pri danom Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby. Obsahom takto uvedenej záruky je j informácia, či sa táto záruka platí len pre Spotrebiteľov, alebo aj ostatných Užívateľov.

3.1.17 Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Predávajúceho (Prevádzkovateľa) na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci (Prevádzkovateľ) obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.

3.1.18 Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom Tovare uvedené, že je použitý, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád tohto Tovaru.

3.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.

3.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy, prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.

4. Klientský účet

4.1 Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Klientský účet a to na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v internetovom obchode – E-shope a môže tak pristupovať do svojho Klientského účtu. Zo svojho klientského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci však môže objednávať tovar aj bez registrácie.

4.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Klientského účtu Prístupové údaje.

4.3 Pri registrácii do Klientského účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Klientskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v Klientskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim (Prevádzkovateľom) považované za správne.

4.4 Prístup ku Klientskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho Klientského účtu. Predávajúci (Prevádzkovateľ) nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie Klientského účtu tretími osobami.

4.5 Identifikačné údaje Uživateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Tovaru, ktorú Užívateľ učiní po prihlásení sa do svojho Klientského účtu, pokiaľ v objednávke Užívateľ nezadá iné údáje.

4.6 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Klientského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Klientského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

4.7. Predávajúci (Prevádzkovateľ) môže zrušiť klientský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP.

4.8 Kupujúci berie na vedomie, že klientský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

4.9 Predávajúci (Prevádzkovateľ) je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou na emailovou adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Uživateľ má právo zmeny VOP odmietnuť v lehote 14 dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania emailovou správou) a záväzok z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 14 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

5. Cenové a platobné podmienky, dodanie tovaru, výhrada vlastníckeho práva

5.1 Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

5.2 Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

5.3 Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru, ak ide o tovar, ktorý sa fyzicky posiela a dostupná v klientskom účte, ak ho má Kupujúci zriadený. Faktúra obsahuje všetky zákonné náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.4 Vlastnícke právo k Tovaru na Kupujúceho prechádza až potom, čo zaplatí Celkovú cenu a Tovar prevezme. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na účet Predávajúceho (Prevádzkovateľa), v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

5.5 Tovar je Kupujúcemu doručený poštou na adresu uvedenú v objednávke, a v prípade, že tovarom je služba a Kupujúci si zvolil formu elektronického doručenia objednávky, tak sa elektronicky doručuje objednávka prípadne aj Darčekový poukaz a po zaplatení aj faktúra, a to na mailovú adresu Kupujúceho zadanú v objednávke.

5.6 Ak je Predávajúci (Prevádzkovateľ) podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.7 Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6. Informácie pre spotrebiteľa

6.1 Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhou Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

6.2 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená, ak sú na to splnené zákonné dôvody.

6.3 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru (t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

6.4 V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Predávajúci (Prevádzkovateľ) povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.

6.5 Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Predávajúceho (Prevádzkovateľa). Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

6.6 Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

6.7 Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

7. Reklamačný poriadok

7.1 Predávajúci (Prevádzkovateľ) zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. Najmä Predávajúci (Prevádzkovateľ) zodpovedá Kupujúcemu (Spotrebiteľovi), že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba takéto dojednanie, tak za to, že má také vlastnosti, ktoré Predávajúci (Prevádzkovateľ) alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci (Spotrebiteľ) očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b) sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci (Prevádzkovateľ) uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

c) Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

To neplatí, ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Predávajúci (Prevádzkovateľ), ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebiteľovi a Predávajúci (Prevádzkovateľ) tak aj učinil.

7.2 Povinnosti z chybného plnenia má Predávajúci (Prevádzkovateľ) minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Obe predchádzajúce vety sa uplatnia len v to prípade, že sa jedná o tovar, ktorý nemá povahu služby, či už v podobe pobytu alebo liečebnej či relaxačnej procedúry. Tovar v podobe pobytu alebo liečebnej či relaxačnej procedúry treba reklamovať najneskôr do ukončenia pobytu alebo ihneď po skončení liečebnej či relaxačnej procedúry, inak právo na reklamáciu zaniká.

7.3 Ak je na predávanom Tovare, ktorý nie je službou, na jeho obale, návode pripojenému k Tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné Tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa Predávajúci (Prevádzkovateľ) zaväzuje, že Tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. V prípade, ak kupujúci vytkol Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

7.4 Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u Tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého Tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

7.5 V prípade výskytu vady u tovaru môže Kupujúci Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) predložiť reklamáciu a požadovať:

a) výmenu za nový tovar,

b) opravu tovaru,

c) primeranú zľavu z kúpnej ceny,

d) odstúpiť od zmluvy.

7.6 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak:

a) má tovar podstatnú vadu,

b) nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt odstrániteľnej vady alebo odstrániteľných vád po oprave,

c) pri väčšom počte aj odstrániteľných chýb a vád tovaru.

7.7 Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

7.8 U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má Kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.9 Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnej vady po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má Tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má Kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu Tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

7.10 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si Kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy nezvolí včas, má rovnaké práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

7.11 Ak nie je oprava alebo výmena Tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže Kupujúci požadovať vrátenie Kúpnej ceny v plnej výške.

7.12 Ak Predávajúci (Prevádzkovateľ) preukáže, že Kupujúci pred prevzatím o chybe Tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je Predávajúci (Prevádzkovateľ)povinný nároku Kupujúceho vyhovieť.

7.13 Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený Tovar z dôvodu, pre ktorý je daný Tovar zľavnený.

7.14 Predávajúci (Prevádzkovateľ) je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci (Prevádzkovateľ) je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

7.15 Predávajúci (Prevádzkovateľ) alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Predávajúci (Prevádzkovateľ) neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle Kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi).

7.16 Predávajúci (Prevádzkovateľ) písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

7.17 Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu na Tovare sám spôsobil.

7.18 Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t. j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

7.19 V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže Kupujúci u Predávajúceho (Prevádzkovateľa) uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

8. Doručovanie

8.1 Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty alebo doporučenou poštou s doručenkou.

8.2 Kupujúci doručuje Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach prípadne doporučenou poštou na adresu sídla Predávajúceho (Prevádzkovateľova) uvedeného v Obchodnom registri ako aj v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Predávajúci (Prevádzkovateľ) doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho Klientskom účte alebo v objednávke, alebo doporučenou poštou s doručenkou na adresu Kupujúceho uvedenú v jeho Klientskom účte alebo v objednávke. Za deň doručenia písomnosti sa v oboch prípadoch považuje piaty deň odo dňa nasledujúceho po podaní zásielky s príznakom doporučene na poštovú prepravu alebo odo dňa odoslania emailu bez ohľadu na skutočnosť, či si Zmluvná strana, ktorá je adresátom, zásielku prevzala alebo sa vrátila druhej Zmluvnej strane ako nedoručiteľná bez ohľadu na dôvody nedoručenia.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2 Všetky informácie, ktoré pri spolupráci Užívateľ uvedie, sú dôverné a Prevádzkovateľ bude s nimi tak zaobchádzať. Ak Prevádzkovateľovi k tomu nedá Užívateľ písomný súhlas, údaje o ňom nebude iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú mu môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho Užívateľ neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho Tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

9.3 Podrobné informácie o tom, ako Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich Užívateľov (Spotrebitelia, zákazníci) pri využívaní služieb E-shopu sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

10. Cookies

10.1 Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas.

10.2 Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 3 rokov od posledného od poslednej aktivity Užívateľa na E-shope.

10.3 Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti.

11. Užívanie E-shopu

11.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

11.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

11.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.

11.4 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

11.5 V prípade porušenia týchto VOP alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov zo strany Užívateľa, má Prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť Klientský účet.

12. Prehlásenia Prevádzkovateľa

12.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé, sú vykonávané systematicky a sú chránené proti svojvoľným a bezdôvodným zmenám, mimo užívateľských údajov, ktoré môže meniť len Užívateľ.

12.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ (Predávajúci) nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

12.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

13. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

13.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Predávajúci (Prevádzkovateľ) ( včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.2 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar, ak sa nejedná o službu, rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.

13.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) alebo osobe poverenej Predávajúcim (Prevádzkovateľom) na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci (Prevádzkovateľ) navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

13.4 Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

13.5 V prípade, ak Kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak Kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim (Prevádzkovateľom) odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci (Prevádzkovateľ) je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci (Prevádzkovateľ) povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

13.6 Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný Tovar poukázaná zo strany Predávajúceho (Prevádzkovateľa.) Predávajúci (Prevádzkovateľ) je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci (Prevádzkovateľ) nie je povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi), ibaže Predávajúci (Prevádzkovateľ) navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

13.7 Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

13.8 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) alebo osobe poverenej Predávajúcim (Prevádzkovateľom) na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci (Prevádzkovateľ) súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.9 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci (Prevádzkovateľ) nesplnil informačnú povinnosť o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.10 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu (Prevádzkovateľovi) v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

13.11 Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, v platnom a účinnom znení, nemôže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

13.12 Predávajúci (Prevádzkovateľ) je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany si dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2 Predávajúci (Prevádzkovateľ) nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14.3 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

14.4 Predávajúci (Prevádzkovateľ) nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

14.5 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14.6 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

14.7 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

14.8 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu momentom uzavretím Kúpnej zmluvy.

15. Rozhodné právo

15.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16. Účinnosť

16.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.6.2024.

 

 barion-card-strip-cz__small

Späť do obchodu